SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA HOÁ

TRONG NGHIÊN CỨU THẠCH LUẬN

 

Lời giới thiệu                                                                                           

Lời nói đầu                                                                               

Chương I. Các khái niệm cơ bản trong địa hoá                             

1. Các nguyên tố chính                                                           

2. Nguyên tố vết                                                                                

2.1 Nhóm lithophyl ion lớn (LIL)                                          

2.2. Nhóm các nguyên tố trường lực mạnh (HFS)                 

2.3. Nhóm các nguyên tố chuyển tiếp                                 

2.4. Nhóm platinoid (PGE)                                                

3. Các đồng vị                                                                       

4. Hệ số phân bố                                                                              

5. Phương pháp phân tích và nguyên nhân không chuẩn xác của các tài liệu địa hoá  

5.1 Giới thiệu các phương pháp phân tích                           

5.2 Những nguyên nhân không chuẩn xác của các tài liệu địa hoá                                               

Chương II. Sử dụng tài liệu địa hoá trong nghiên cứu các đá magma                                                                      

1. Các yếu tố ảnh hưởng tính chuyên hoá địa hoá magma          

2. Sử dụng tài liệu địa hoá trong nghiên cứu đá magma              

2.1. Phân loại các đá magma                                            

2.2. Nghiên cứu đặc tính tiến hoá các đá magma                 

2.3. Xác định bối cảnh địa động hình thành các thành tạo magma                                                

Chương III. Sử dụng tài liệu địa hoá trong nghiên cứu các đá trầm tích            

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính địa hoá của đá trầm tích                                                                              

2. Phương pháp tính chuyển thành phần khoáng vật                   

3. Các modul và chỉ số thạch hoá dùng cho đá trầm tích            

4. Các biểu đồ phân loại đá trầm tích                                       

5. Xác định bối cảnh địa động lực trầm tích

5.1. Các biểu đồ phân biệt trầm tích hạt vụn sử dụng nguyên tố chính                                                    

5.2. Các biểu đồ phân biệt trầm tích hạt vụn sử dụng nguyên tố vết                                                      

Chương IV. Sử dụng tài liệu địa hoá trong nghiên cứu các đá biến chất                    

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính địa hoá các đá biến chất                                                                             

2. Sử dụng tài liệu địa hoá xác định thành phần nguyên thuỷ đá biến chất                                        

3. Sử dụng tài liệu địa hoá nghiên cứu các đá biến chất trao đổi                                                                  

Chương V. Sử dụng đồng vị phóng xạ                                         

1. Một số khái niệm cơ bản                                                    

2. Sử dụng đồng vị phóng xạ trong địa thời học                       

2.1. Các phương pháp định tuổi dựa trên nguyên tắc thiết lập đường đẳng thời (Rb-Sr, Sm-Nd, Re-Os)               

2.2. Các phương pháp định tuổi dựa trên tích tụ phóng xạ chì (U-Pb, Th-Pb và Pb-Pb)                           

2.3. Tiến hoá thành phần đồng vị của Trái đất và tuổi mô hình                                                              

2.4. Các phương pháp K-Ar và 39Ar/40Ar định tuổi              

2.5. Giới thiệu một số phương pháp định tuổi khác              

3. Địa hoá đồng vị                                                                 

3.1. Nhận biết các miền nguồn đồng vị                              

3.2. Tiến hoá các miền nguồn manti theo thời gian              

3.3. Biểu đồ tương quan đồng vị                                        

3.4. Địa động lực manti-vỏ                                               

Chương VI. Sử dụng đồng vị bền                                                

1. Khái niệm cơ bản                                                              

2. Sử dụng đồng vị oxy                                                         

3. Sử dụng đồng vị hydro                                                      

4. Sử dụng đồng vị carbon                                                     

5. Sử dụng đồng vị lưu huỳnh                                                

Văn liệu