1.      Các nguyên tố chính

Nguyên tố chính là những nguyên tố chiếm chủ yếu trong tất cả các phân tích đá: Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P. Hàm lượng của các nguyên tố này thường được thể hiện ở dạng phần trăm khối lượng oxid. Tổng hàm lượng các nguyên tố chính khoảng 100%, có nghĩa tổng lượng các nguyên tố chính có thể sử dụng như­ là chỉ số chất lượng phân tích. Sắt có thể được xác định d­ưới dạng FeO, Fe2O3, đôi khi được thể hiện dư­ới dạng tổng sắt (FeOtotal).

Thành phần bay hơi như­ H2O, CO2, S thường được gộp vào thành phần nhóm các nguyên tố chính trong phân tích đá. Nước, tham gia vào mạng tinh thể khoáng vật và được thoát ra khi nhiệt độ >110oC, được kí hiệu H2O+. Nước lỗ rỗng bị đào thải ra khi nhiệt độ <110oC được kí hiệu H2O- và không được gộp vào phân tích. Đôi khi tổng lượng nước được xác định khi nung đến 1000oC và được ký hiệu như­ “mất khi nung’’ (mkn = LOI). Chú ý trong các báo cáo, khi lập bảng thành phần đá hoặc khoáng vật, cần viết các nguyên tố chính theo trật tự dư­ới đây:

SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, H2O+, H2O, CO2, mkn, tổng.