3. Sử dụng đồng vị hydro

Trong tự nhiên tồn tại 2 đồng vị hydro với độ phổ biến sau:

 1H = 99,9844 %; 2D = 0,0156 % (deuteri)

Sự khác nhau tương đối về khối lượng của hai đồng vị này rất lớn, điều đó dẫn đến tỉ lệ đồng vị của chúng trong các khoáng vật tự nhiên biến thiên rộng. Ngoài ra, hydro còn gặp ở dạng H2O, OH-, H2 và hydrocarbon.

Các đồng vị hydro được đo bằng phần nghìn so với chuẩn SMOW và được tính toán giống như ở oxy.

Biến thiên tỉ lệ đồng vị hydro (dD) trong các kiểu đá và nước khác nhau được thể hiện trên Hình 6.4. Các giá trị manti bình thường dao động trong khoảng từ -40 tới -80; nguồn MORB có dD= -80 ± 5 0/00