2. Sử dụng tài liệu địa hoá trong nghiên cứu đá magma

Trong nghiên cứu đá magma, sử dụng các nguyên tố chính và nguyên tố vết để giải quyết 3 nhiệm vụ: 1) Phân loại đá magma;
2) Nghiên cứu quy luật tiến hoá magma và 3) Xác định bối cảnh địa động hình thành magma.

2.1. Phân loại các đá magma

Có nhiều cách để phân loại các đá magma, như­ng chủ yếu dựa trên: