5. Xác định bối cảnh địa động lực trầm tích

 5.1. Các biểu đồ phân biệt trầm tích hạt vụn sử dụng nguyên tố chính

Các biểu đồ phân biệt cát kết của Bhtia (1983)

Trên cơ sở tài liệu thực tế, Bhtia đã tiến hành so sánh giữa đặc điểm thành phần địa hoá của cát kết và các bối cảnh kiến tạo của các bồn trầm tích. Kết quả đã vạch ra các tiêu chuẩn phân biệt các trầm tích lục nguyên của 4 bối cảnh kiến tạo khác nhau: cung đảo đại dư­ơng, cung đảo lục địa, rìa lục địa tích cực và rìa lục địa thụ động. Khuynh hư­ớng biến đổi thành phần trầm tích phù hợp với sự tăng hàm lượng (Fe2O3+MgO), TiO2, Al2O3 và giảm K2O/Na2O, Al2O3/(CaO+Na2O) từ cát kết cung đảo đại dư­ơngđ cung đảo lục địađ rìa lục địa tích cựcđ rìa lục địa thụ động (H.3.3a-d).