CH­ƯƠNG V

SỬ DỤNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ

Địa chất đồng vị ngày nay phát triển thành chuyên ngành khoa học địa chất độc lập, bao trùm lĩnh vực rộng lớn, cho phép giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng. Việc sử dụng các đồng vị phóng xạ trong địa chất dựa trên nguyên tắc chuyển biến phóng xạ của các nguyên tố. Tốc độ phân rã phóng xạ là một đại lượng không đổi và không phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất, do đó quá trình này có thể đư­ợc xem như "đồng hồ địa chất". Trong khi đó tỉ lệ các đồng vị của một số nguyên tố rất quan trọng để giải quyết vấn đề nguồn gốc của đá. Như vậy có thể chia ra hai hư­ớng chính trong việc sử dụng đồng vị phóng xạ: Địa thời học (Geochronology) và Địa hoá đồng vị (Isotope Geochemistry). Tr­ước khi đi vào xem xét hai hư­ớng này cần dừng lại trình bày các khái niệm cơ bản.