CHƯ­ƠNG I

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐỊA HOÁ

 

Trong nghiên cứu địa hoá th­ường sử dụng 4 nhóm nguyên tố: các nguyên tố chính, nguyên tố vết, đồng vị phóng xạ và đồng vị bền.