CHƯƠNG VI

SỬ DỤNG ĐỒNG VỊ BỀN

 

Phần lớn những nguyên tố gặp trong tự nhiên đều có một số đồng vị bền. Tuy nhiên chỉ có số ít trong số đó mới có thể nghiên cứu. Trong địa hoá học thường tiến hành nghiên cứu các đồng vị bền đối với các nguyên tố nhẹ như H, C, N, O và S. Những nguyên tố này thường là thành phần chủ yếu của các chất lưu (fluid) và có ý nghĩa to lớn để nghiên cứu trực tiếp bản chất của chất lưu, cũng như hiệu quả của quá trình tác dụng giữa đá và chất lưu. Ngoài ra, đồng vị bền còn được sử dụng để nghiên cứu nguồn gốc của nguyên tố, như là "cổ nhiệt kế" (palaeothermometer), cũng như nghiên cứu sự khuyếch tán và cơ chế phản ứng trong các quá trình địa chất.