2.1. Nhóm lithophyl ion lớn (LIL – Large Ion Lithophyls).

Nhóm lithophyl ion lớn gồm: Cs, Rb, K, Ba, có thêm Sr, Eu và Pb hoá trị hai. Những nguyên tố này đặc trư­ng có bán kính ion lớn, điện tích thấp (hoá trị 1, hiếm hơn là 2) và linh động nhất trong các quá trình địa chất khác nhau.