CH­ƯƠNG III

SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA HOÁ
TRONG NGHIÊN CỨU CÁC ĐÁ TRẦM TÍCH

 

1. Các yếu tố ảnh hư­ởng đến đặc tính địa hoá của đá trầm tích

Có nhiều yếu tố ảnh hư­ởng đến đặc tính địa hoá của các đá trầm tích: thành phần hoá học của miền (vùng) cung cấp vật liệu trầm tích, quá trình phong hóa, vận chuyển, lắng đọng và quá trình thành đá.

Thành phần hoá học của vùng cung cấp vật liệu ảnh hư­ởng mạnh đến thành phần của các đá trầm tích. Và thành phần của vùng lại phụ thuộc vào bối cảnh địa động lực. Các vật liệu trầm tích là sản phẩm nghiền nát, vỡ vụn của các đá gốc trải qua nhiều giai đoạn hoạt động kiến tạo của khu vực.