2. Sử dụng đồng vị phóng xạ trong địa thời học

2.1. Các phương pháp định tuổi dựa trên nguyên tắc thiết lập đường đẳng thời (Rb-Sr, Sm-Nd, Re-Os)

Ba phư­ơng pháp xác định tuổi đồng vị Rb-Sr, Sm-Nd và Re-Os đều dựa trên nguyên tắc xây dựng đư­ờng đẳng thời (isochron). Để hiểu một cách khái quát, chúng ta trở lại ph­ương trình (5.6)