LỜI GIỚI THIỆU

 

Tài liệu địa hoá là một trong những tài liệu quan trọng được sử dụng để nghiên cứu, giải quyết nhiều vấn đề trong nhiều lĩnh vực của khoa học Trái đất. Có nhiều phương pháp và công cụ để xử lí, khai thác sử dụng các tài liệu địa hoá với những mục đích khác nhau, trong đó có nghiên cứu thạch luận. Nguồn tài liệu tham khảo trong lĩnh vực này rất phong phú, đa dạng, phát triển theo hướng hiện đại hoá, dễ cập nhật, song không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận để sử dụng có hiệu quả.

Theo kế hoạch Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho in quyển sách “Sử dụng tài liệu địa hóa trong nghiên cứu thạch luận” do TS. Đào Đình Thục biên soạn làm tài liệu thông tin khoa học kỹ thuật địa chất để các nhà địa chất tham khảo, sử dụng trong công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam mong muốn được tiếp nhận các tài liệu khác do các nhà khoa học địa chất Việt Nam biên soạn để đưa vào xuất bản, phổ biến khoa học kỹ thuật địa chất hiện đại, góp phần nâng cao năng lực khoa học - công nghệ của cán bộ địa chất Việt Nam

 

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam