CH­ƯƠNG IV

SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA HOÁ
TRONG NGHIÊN CỨU CÁC ĐÁ BIẾN CHẤT

 

1.   Các yếu tố ảnh h­ưởng đến đặc tính địa hoá các đá biến chất

Thành phần các đá bị biến chất (protolith) có vai trò quyết định đối với đặc điểm địa hoá của các đá biến chất. Các nghiên cứu chỉ ra hệ biến chất khu vực nói chung là hệ kín đối với phần lớn các nguyên tố hoá học. Như­ vậy, trong quá trình biến chất khu vực, có thể không làm thay đổi cả về hàm lượng lẫn tỉ lệ của các nguyên tố tạo đá chính và các nguyên tố phụ liên quan thay thế đồng hình với chúng.