2.      Địa hoá đồng vị

Các tỉ lệ đồng vị của cùng một nguyên tố trong magma đặc trưng cho miền nguồn sinh thành magma và không thay đổi trong các quá trình địa chất tiếp theo. Hay nói cách khác, các tỉ lệ đồng vị trong magma tương ứng với tỉ lệ đồng vị trong nguồn nóng chảy, không phụ thuộc vào mức độ nóng chảy từng phần hoặc vào mức độ phân dị magma. Từ đặc điểm nêu trên có thể đi đến nhận định:

-          Mỗi miền nguồn có đặc điểm đồng vị riêng biệt;

-          Sự trộn lẫn nguồn được nhận ra giữa các miền nguồn có đặc điểm đồng vị khác nhau.

Như vậy một trong những vấn đề nghiên cứu đồng vị là tìm hiểu, nhận biết các miền nguồn trong manti và vỏ.

Quá trình hoà trộn (mixing) và hỗn nhiễm (contamination) cũng có thể nhận biết ở trong và giữa các miền nguồn khác nhau thông qua nghiên cứu tỉ lệ đồng vị.