Nguồn lực thông tin

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin

Giới thiệu nguồn lực thông tin


I. Báo cáo địa chất

Thư mục báo cáo địa chất

1. Báo cáo lập bản đồ địa chất
2. Báo cáo tìm kiếm thăm dò khoáng sản
3. Báo cáo địa vật lý
4. Báo cáo địa chất thuỷ văn và địa chất công trình
5. Báo cáo địa chất đô thị

6. Báo cáo địa chất môi trường
7. Báo cáo nghiên cứu chuyên đề

Phụ lục báo cáo địa chất

Danh mục các phụ lục báo cáo địa chất

Toàn phần báo cáo địa chất

Toàn phần báo cáo địa chất

Tóm tắt báo cáo địa chất

Tóm tắt báo cáo địa chất

Các phiếu chuyên đề

1. Phiếu tóm tắt các thể Magma

2. Phiếu lỗ khoan nước dưới đất

3. Phiếu mức độ điều tra địa chất

4. Phiếu khoáng sản

II. Bản đồ địa chất - khoáng sản

Bản đồ địa chất

1. Bản đồ địa chất đã thành lập
2. Bản đồ địa chất đã số hoá
3. Bản đồ địa chất đã xuất bản
4.
Phân bố các tờ bản đồ theo tỉnh tỷ lệ 1:50.000

Bản đồ khoáng sản

5. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:1.000.000
6. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:500.000
7. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:250.000
8. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:200.000
9. Bản đồ phân bố khoáng sản theo tỉnh

Bản đồ trường từ

10. Bản đồ trường từ

III. Tài liệu xuất bản

1. Tạp chí địa chất
2. Thư mục địa chất Việt nam
3. Bản đồ xuất bản
4. Ấn phẩm địa chất xuất bản
5. Đĩa CD dữ liệu

IV. Thư viện địa chất

Địa chất môi trường

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789