Báo cáo chuyên đề

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin
     

Nhóm báo cáo:

Ký hiệu lưu trữ:

Tên báo cáo:

Tên tác giả:

Năm thành lập:

Đơn vị thành lập:

Đơn vị trong Cục ĐC&KS:

Tìm cụm từ:

Sắp xếp kết quả theo:
   
  

Các báo cáo chuyên đề được phân thành các nhóm, trình bày các kết quả nghiên cứu chuyên đề về phương pháp, công nghệ sử dụng trong công tác điều tra địa chất, điều tra khoáng sản khoáng sản.
Các báo cáo nêu trên hiện được
lưu giữ dưới các hình thức sau:

+ Lưu giữ trong các báo cáo ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

+ Một số báo cáo đã được tin học hóa dạng toàn văn và cài đặt trên Hệ thống tra cứu điện tử của Trung tâm, người dùng có thể tra cứu trên mạng Intranet hoặc sao ghi đĩa CD.

Website chứa danh mục các báo cáo khoáng sản hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất. Nội dung thư mục gồm: Ký hiệu lưu trữ, tên báo cáo, tên tác giả, năm thành lập, đơn vị thành lập, Tin học hóa (đã tin học hóa).

Cách tìm kiếm:

Người tìm tin có thể tìm kiếm danh mục báo cáo theo các điều kiện tìm kiếm khác nhau hoặc có thể tìm kiếm theo cụm từ bất kỳ. Để thực hiện bấm vào "Tìm" hoặc nhập lại điều kiện bấm vào "Nhập lại".

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789