Tãm t¾t b¸o c¸o
 
Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin

 Tóm tắt báo cáo


Số phiếu đã tóm tắt: 1007 phiếu

Nội dung tóm tắt:

STT

Tên trường

Kiểu

Độ rộng

Nội dung

1

TENBC

Character

139

Tên báo cáo

2

SOBQ

Numeric

4

Số bảo quản

3

KHLT

Character

15

Kí hiệu lưu trữ

4

TACGIA

Character

25

 Tác giả

5

LOAIKS

Character

20

Loại khoáng sản

6

NAMTL

Numeric

4

Năm thành lập

7

MDNC

Character

20

Mức độ nghiên cứu

8

TINH

Character

20

Tỉnh

9

VIDO

Character

17

độ

10

KINHDO

Character

19

Kinh độ

11

TOBANDO

Character

25

Tờ bản đồ

12

VITRI

Memo

10

Vị trí

13

CONGVIEC

Memo

10

Công việc

14

DCMO

Memo

10

Địa chất mỏ

15

DCTVDCCT

Memo

10

Địa chất thuỷ văn - địa chất công trình

16

VATLY

Memo

10

Vật lý

17

KHOANGSAN

Memo

10

Khoảng sản

18

KETLUAN

Memo

10

Kết luận

19

NHANXET

Memo

10

Nhận xét

20

NGUOITT

Character

25

Người tóm tắt

21

NGUOIKT

Character

25

Người kiểm tra

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789