Tãm t¾t b¸o c¸o MDNC
 
Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin

 Phiếu mức độ nghiên cứu


Số phiếu đã tóm tắt: 1123 phiếu

Nội dung tóm tắt:

STT

Tên trường

Kiểu

Độ rộng

Nội dung

1

TENBC

Character

150

 Tên báo cáo

2

KHLT

Character

15

 Kí hiệu lưu trữ

3

SOLG

Numeric

4

 Số lưu giữ

4

TENVUNG

Character

50

 Tên vùng

5

XA

Character

30

 Xã

6

HUYEN

Character

30

 Huyện

7

TINH

Character

30

 Tỉnh

8

VIDO

Character

17

 Vĩ độ

9

KINHDO

Character

19

 Kinh độ

10

TOBANDO1

Character

20

 Tờ bản đồ 1

11

TOBANDO2

Character

20

 Tờ bản đồ 2

12

MDNC

Character

30

 Mức độ nghiên cứu

13

TACGIA

Character

25

 Tác giả

14

DONVI

Character

20

 Đơn vị

15

TUNAM

Numeric

4

 Từ năm

16

DENNAM

Numeric

4

 Đến năm

17

TYLE

Character

50

 Tỷ lệ

18

HAO

Numeric

13

Hào

19

LO_HO

Numeric

13

20

GIENG

Numeric

13

Giếng

21

KHOAN

Numeric

13

Khoan

22

MAUCL

Numeric

5

 Mẫu chất lượng

23

DIAVL

Character

30

 Địa vật lý

24

TRACDIA

Numeric

13

Trắc địa

25

DCTV

Character

30

 Địa chất thuỷ văn

 

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789