Bản đồ số hóa

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin

  Tìm kiếm theo tiêu chí:

 

Loại bản đồ:

 

Tỷ lệ:

 

Tên tờ bản đồ:

 

Danh pháp:

 

Kinh độ:

 

Vĩ độ:

 

Ký hiệu lưu trữ:

 

Tên tác giả:

  Tìm kiếm bất kỳ:

 

Tìm cụm từ:

  Kết quả:

 

Sắp xếp kết quả theo:

  

Hiện tại đã số hoá các bản đồ sau:

- Bản đồ địa chất Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã số hoá toàn bộ: 1:500.000

- Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 đã số hoá 100% số tờ của lãnh thổ: 1:200.000

- Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 đã số hoá 30% số tờ của lãnh thổ: 1:50.000

- Bản đồ địa chất thuỷ văn đã số hóa tỷ lệ 1:200.000: 1:200.000

- Bản đồ địa chất thuỷ văn đã số hóa tỷ lệ 1:50.000: 1:50.000

Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất đã được thành lập, báo cáo của chúng hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất..

Các bản đồ số hiện được ghi trên CD và cài đặt trên hệ thống tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD theo quy định

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789