Thư viện địa chất

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin
 

Thư viện địa chất là thư viện chuyên ngành của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam. Gồm sách, báo, tạp chí phục vụ công tác điều tra địa chất và khai thác khoáng sản. Hàng năm được bổ sung và cập nhật các loại sách mới, nhằm đáp ứng cho công tác nghiên cứu và học tập.

Hiện tại Thư viện đã có Cơ sở dữ liệu thư mục phục vụ việc tìm kiếm thông tin.

1. Địa chất môi trường

 

 

 

 

 

 

C) 1999, 2000 Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất (trước là Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất)

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789