Bản đồ xuất bản

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin

  Tìm kiếm theo tiêu chí:

 

Loại bản đồ:

 

Tỷ lệ:

 

Tên tờ bản đồ:

 

Danh pháp:

 

Kinh độ:

 

Vĩ độ:

 

Ký hiệu lưu trữ:

 

Tên tác giả:

  Tìm kiếm bất kỳ:

 

Tìm cụm từ:

  Kết quả:

 

Sắp xếp kết quả theo:

  

Việc xuất bản Bản đồ địa chất đã thực hiện được như sau:

- Bản đồ địa chất Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã xuất bản (in OFFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

- Bản đồ địa chất thuỷ văn Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã xuất bản (in OFFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

- Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 đã xuất bản (in OFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ

Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất đã xuất bản. Nội dung danh mục gồm: Tên tờ, danh pháp, kinh độ, vĩ độ.

Các bản đồ đã xuất bản hiện có bán tại bộ phận phát hành của Trung tâm.

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789