Tãm t¾t b¸o c¸o PhiÕu Magma
 
Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin

Phiếu tóm tắt các thể Magma


Số phiêu đã tóm tắt: 196 phiếu

Nội dung tóm tắt:

STT

Tên trường

Kiểu trường

Độ rộng

Nội dung

1

TENKHOI

Character

30

Tên khối

2

MASO

Numeric

4

Mã số

3

TENBAOCAO

Character

200

Tên báo cáo

4

NAM

Numeric

4

Năm

5

CHUBIEN

Character

30

Chủ biên

6

TACGIA

Character

30

Tác giả

7

KHLT

Character

6

Kí hiệu lưu trữ

8

KIEUTH

Character

50

Kiểu

9

VITRI

Character

254

Vị trí

10

VIDO

Character

17

độ

11

KINHDO

Character

19

Kinh độ

12

TOBANDO

Character

25

Tờ bản đồ

13

MAUTH

Numeric

3

Mẫu thạch học

14

MAUQP

Numeric

3

Mẫu quang phổ

15

MAUSILICAT

Numeric

3

Mẫu Silicat

16

MAUGD

Numeric

3

 

17

TTKHAC

Character

254

Thông tin khác

18

LSU

Memo

10

 Lịch sử

19

DACDIEM

Memo

10

Đặc điểm

20

VTTUOI

Memo

10

Vị trí tuổi

21

KETLUAN

Memo

10

Kết luận

 

C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789