Tạp chí địa chất

Số 327-328/9-12/2011
 

*  Đánh giá triển vọng sa khoáng đáy biển vùng biển Việt Nam (0-100 m nước) và định hướng điều tra - khai thác - Vũ Trường Sơn, Hoàng Anh Khiển, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Lê Anh Thắng, Văn Trọng Bộ, Văn Đức Nam - Tóm tắt tiếng anh

 Các tiền đề và dấu hiệu địa chất liên quan đến tài nguyên hydrat khí ở vùng biển PKhánh và Tư Chính-Vũng Mây - Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính, Nguyễn Biểu, Hoàng Anh Khiển, Trần Văn Trị, Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Thế Hùng, Văn Đức Nam, Lê Anh Thắng, Nguyễn Đức Minh Ngọc - Tóm tắt tiếng anh

 

 Địa chất và tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng - Vũ Trường Sơn, Văn Trọng Bộ, Nguyễn Quốc Huy, Trịnh Thanh Minh, Phạm Thị Nga, Trịnh Nguyên Tính, Lê Anh Thắng, Trần Trọng Thịnh, Lê Tơn, Văn Đức Nam,  Trần Nghi, Vũ Văn Phái, Nguyễn Biểu, Nguyễn Đức Thắng - Tóm tắt tiếng anh

 

 Tiềm năng hydrat khí và định hướng điều tra tại vùng biển Việt Nam - Vũ Trường Sơn, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính, Nguyễn Biểu, Nguyễn Đức Thắng, Trần Nghi, Văn Đức Nam - Tóm tắt tiếng anh

 

 Đặc điểm trường sóng địa chấn khu vực quần đảo Trường Sa - Vũ Bá Dũng, Nguyễn Văn Cử, Lê Thúy Hằng - Tóm tắt tiếng anh

 Nghiên cứu đặc điểm địa chất vùng biển quần đảo Trường Sa và DKI. = Văn Tiến Hưng, Nguyễn Đức Minh Ngọc, Vũ Thị Thưởng, Nguyễn Biểu, Trần Nghi - Tóm tắt tiếng anh

 Đặc điểm địa chất Miocen-Đệ tứ bãi ngầm Phúc Tần ở vùng biển DKI Việt Nam theo địa chấn nông phân giải cao - Nguyễn Biểu, Vũ  Trường Sơn, Phan Đức Tuấn, Vũ Bá Dũng, Nguyễn Văn Cử - Tóm tắt tiếng anh

Một số kết quả nghiên cứu về tai biến địa chất vùng ven biển và biển Ninh Thuận (độ sâu 0-100 m nước) - Vũ Trường Sơn, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính - Tóm tắt tiếng anh

 

  Đặc điểm các hợp chất PCBs và OCPs tại vùng cửa sông Mỹ Thạnh - Phạm Thị Nga, Lê Văn Đức, Nguyễn Duy Duyến - Tóm tắt tiếng anh

Tổng quan các hoạt động nghiên cứu - phát triển hydrat khí tại Hàn Quốc - Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Hồ Quốc Khánh, Văn Đức Nam - Tóm tắt tiếng anh

  Đánh giá triển vọng vật liệu xây dựng đáy biển vùng biển Việt Nam (0-100 m nước) và định hướng khai thác bền vững - Vũ Trường Sơn, Hoàng Anh Khiển, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Lê Anh Thắng, Văn Đức Nam - Tóm tắt tiếng anh

  Khoáng sản rắn biển sâu trên các đại dương của thế giới:  Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam - Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Hồ Quốc Khánh, Văn Đức Nam - Tóm tắt tiếng anh

  Triển vọng hydrat khí ở biển Đông - Nguyễn Đức Thắng, Vũ Trường Sơn, Nguyễn Biểu, Văn Đức Nam, Nguyễn Đức Minh Ngọc - Tóm tắt tiếng anh

TIN ĐỊA CHẤT

 Những công trình khoa học của Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển đã đăng trên Tạp chí Địa chất - PV.

 Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về khoáng sản và các hội nghị liên quan - PV.