ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG SA KHOÁNG ĐÁY BIỂN
VÙNG BIỂN VIỆT NAM (0-100 m NƯỚC) VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU TRA - KHAI THÁC

VŨ TRƯỜNG SƠN1, HOÀNG ANH KHIỂN2, TRỊNH NGUYÊN TÍNH1,
ĐỖ TỬ CHUNG1, LÊ ANH THẮNG1, VĂN TRỌNG BỘ1 ,VĂN ĐỨC NAM1

1 Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

2 Tổng hội Địa chất Việt Nam

Tóm tắt: Công tác điều tra về sa khoáng biển ở Việt Nam đă được Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển thực hiện trong suốt hơn 20 năm qua. Qua kết quả điều tra của các đề án điều tra cơ bản địa chất - khoáng sản biển do Trung tâm thực hiện, có thể khoanh định các vùng triển vọng về sa khoáng đáy biển với trữ lượng lớn, rất có giá trị về kinh tế. Tuy nhiên, do đặc thù về điều kiện khai thác nên để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường biển, cần khai thác theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường.


                     (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)