CÁC TIỀN ĐỀ VÀ DẤU HIỆU ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÀI NGUYÊN HYDRAT KHÍ
Ở CÁC VÙNG BIỂN PHÚ KHÁNH VÀ TƯ CHÍNH - VŨNG MÂY

VŨ TRƯỜNG SƠN1, NGUYỄN ĐỨC THẮNG2, ĐỖ TỬ CHUNG1,

TRỊNH NGUYÊN TÍNH1, NGUYỄN BIỂU2, HOÀNG ANH KHIỂN2, TRẦN VĂN TRỊ2,
PHAN TRỌNG TRỊNH3, NGUYỄN THẾ HÙNG4, VĂN ĐỨC NAM1,

LÊ ANH THẮNG1, NGUYỄN ĐỨC MINH NGỌC1

1 Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

 2 Tổng hội Địa chất Việt Nam, 3 Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
 4 Viện Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 

Tóm tắt: Hydrat khí (GH) là dạng tài nguyên năng lượng rất mới đối với hoạt động điều tra, nghiên cứu địa chất ở Việt Nam. Chính v́ vậy việc xác định các tiền đề, dấu hiệu địa chất có liên quan đến GH tại biển Đông Việt Nam nói chung và vùng Phú Khánh và Tư Chính - Vũng Mây (PK-TCVM) nói riêng có ư nghĩa đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ kinh nghiệm nghiên cứu, điều tra và thăm ḍ của các nước trên thế giới, cũng như số liệu điều tra từ những nước thuộc khu vực Đông Á ta thấy một bức tranh đầy đủ, sinh động về các điều kiện áp suất, nhiệt độ, độ sâu đáy biển, địa tầng, trầm tích tầng mặt, tầng  nông, cấu trúc địa chất, bối cảnh kiến tạo, nguồn gốc ... và môi trường thành tạo, tích tụ GH. Những dữ liệu về các điều kiện trên là cơ sở liên hệ, đối sánh với bối cảnh của biển Đông Việt Nam và vùng nghiên cứu PK-TCVM, giúp ta dự đoán các diện tích có thể có triển vọng GH, định hướng cho công tác nghiên cứu, điều tra ở giai đoạn điều tra đánh giá tiềm năng GH.

 


 (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)