ĐỊA CHẤT VÀ TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH SÓC TRĂNG

VŨ TRƯỜNG SƠN1, VĂN TRỌNG BỘ1, NGUYỄN QUỐC HUY1, TRỊNH THANH MINH1, PHẠM THỊ NGA1, TRỊNH NGUYÊN TÍNH1, LÊ ANH THẮNG1, TRẦN TRỌNG THỊNH1, LÊ TƠN1, VĂN ĐỨC NAM1,  TRẦN NGHI3, VŨ VĂN PHÁI3, NGUYỄN BIỂU2, NGUYỄN ĐỨC THẮNG2

1Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển, 2Tổng hội Địa chất Viêt Nam,                                  

     3Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tóm tắt: Sau 4 năm thi công, đề án “Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng”, Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển đă thành lập được bộ bản đồ tỷ lệ 1/100.00 và Báo cáo tổng kết. Kết quả của đề án góp phần phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xă hội của tỉnh Sóc Trăng và các vùng lân cận, đặc biệt là định hướng khai thác vật liệu xây dựng, phục vụ nhu cầu kinh tế - xă hội của đồng bằng sông Cửu Long và xuất khẩu trong tương lai. Thành công chính của đề án là:

- Làm rơ đặc điểm cấu trúc địa chất, hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng;

- Làm rơ tiềm năng các vật liệu xây dựng (cát, sạn, sỏi xây dựng và san lấp), sa khoáng ilmenit, zircon và các khoáng sản khác ở đáy biển Sóc Trăng; khoanh định các trường phân bố cát sạn vật liệu xây dựng và san lấp có tiềm năng đến 13,9 tỷ m3 có thể khai thác phục vụ cho nhu cầu trong và ngoài nước;

- Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lư tài nguyên và bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững vùng nghiên cứu.

Bài báo giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa chất và tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng.


 (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)