Tạp chí địa chất

Số 316/1-2/2010

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2010 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Nguyễn Văn Thuấn.

 

Tiềm năng quặng lithi vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi - Phạm Văn Thông, Nguyễn Hướng, Nguyễn Mạnh Hải - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm phân bố và nguy cơ ô nhiễm các hợp chất POPs* trong trầm tích tầng mặt vùng vịnh Tiên Yên - Đặng Mai, Bùi Quang Hạt, Đào Mạnh Tiến, Đặng Quang Khang - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Đặc điểm biến dạng hiện đại vỏ Trái đất vùng thủy điện Hòa Bình dựa trên sự phân tích số liệu quan trắc thời kỳ 2002-2008 - Nguyễn Hữu Tuyên, Cao Đình Triều -Tóm tắt tiếng Anh

 

Địa tầng trầm tích Holocen vùng hạ lưu sông Thu Bồn - Vu Gia (Quảng Nam - Đà Nẵng) - Nguyễn Chí Trung, Đỗ Cảnh Dương  - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm môi trường trầm tích Kainozoi và mối quan hệ với hệ thống dầu khí ở bể Phú Khánh, thềm lục địa miền Trung Việt Nam - Trần Đăng Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Vũ Ngọc Diệp - Tóm tắt tiếng Anh

 

Ứng dụng phương pháp đo sâu điện 2-D phân chia mặt cắt địa điện phân dị kém - Bùi Tiến Bình - Tóm tắt tiếng Anh

 

Nghiên cứu định lượng các thông số phản ánh chất lượng quặng: ví dụ cho thân bauxit trong vỏ phong hóa laterit - Trương Xuân Luận, Dương Thị Tâm, Lê Văn Lượng - Tóm tắt tiếng Anh

TIN ĐỊA CHẤT

Thành lập Văn phòng Đảng ủy Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - PV

Hoạt động quản lý khoáng sản trong thời gian gần đây của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Hoàng Văn Khoa

Dị thường phóng xạ ở mỏ than Nông Sơn đã được phát hiện như thế nào - Hoàng Đình Khảm

 

Phát hiện mới quặng sắt laterit ở Tây Nguyên - Phòng Địa chất

Thông báo kết quả quan trắc tài nguyên môi trường nước dưới đất năm 2009 - Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên Nước

Hoạt động IGCP ở Việt Nam năm 2009 và dự kiến kế hoạch IGCP trong năm 2010 - Ủy ban Quốc gia IGCP VN

Tổng mục lục năm 2009 - Tạp chí Địa chất