ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ NGUY CƠ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT POPs* TRONG TRẦM TÍCH TẦNG MẶT VÙNG VỊNH TIÊN YÊN 

ĐẶNG MAI1, BÙI QUANG HẠT2, ĐÀO MẠNH TIẾN3, ĐẶNG QUANG KHANG1  

1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;
2 Trung  tâm Tư  vấn    Công nghệ Môi trường,
3Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững

Tóm tắt: Trong các hợp chất POPs, thuốc trừ sâu gốc chlor (OCPs) và chất thải công nghiệp polychlobihenyl (PCBs) là những chất điển hình về độc tính cao và tồn lưu lâu bền  trong môi trường. Kết quả nghiên cứu thu nhận được từ 64 điểm khảo sát đã làm sáng tỏ bức tranh phân bố định lượng của hai hợp chất này trong trầm tích đáy vịnh Tiên Yên theo chiều ngang và theo độ sâu, theo đó, hàm lượng các hợp chất OCPs và PCBs trong tầng mặt vùng nghiên cứu còn thấp hơn tiêu chuẩn ô nhiễm môi trường cho phép. Tuy nhiên, trong một số cột mẫu thể hiện khá rõ xu hướng tích lũy OCPs và PCBs ở tầng mặt. Đó là dấu hiệu về một nguy cơ ô nhiễm các hợp chất này trong trầm tích ở vùng vịnh nghiên cứu.     


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)