ĐẶC ĐIỂM BIẾN DẠNG HIỆN ĐẠI VỎ TRÁI ĐẤT VÙNG THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH DỰA TRÊN SỰ PHÂN TÍCH
SỐ LIỆU QUAN TRẮC THỜI KỲ 2002-2008

NGUYỄN HỮU TUYÊN, CAO ĐÌNH TRIỀU

Viện Vật lý Địa cầu, Viện KH&CN Việt Nam, 18, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Tóm tắt: Trong bài báo này, các đặc điểm chính của sự biến dạng hiện đại của Vỏ Trái đất ở vùng nhà máy thủy điện Hòa Bình và các dự báo về động đất đã được đưa ra dựa trên sự phân tích các số liệu quan trắc thu thập được trong giai đoạn 2002-2008. Các kết quả chủ yếu chỉ ra rằng:

- Sự biến dạng hiện đại của vỏ Trái đất ở vùng nhà máy thủy điện Hòa Bình khá cao. Tốc độ chuyển động vỏ trung bình hàng năm theo các phương B-N và Đ-T lần lượt là 1,2 mm/năm và 1,05 mm/năm;

- Tình trạng ứng suất hiện đại của vỏ Trái đất có trục nén ép phát triển theo phương từ ĐB-TN đến á kinh tuyến và trục giãn nở phát triển theo phương từ TB-ĐN đến á vĩ tuyến;

- Có thể sử dụng các tư liệu thu thập từ máy ghi biến dạng SS-Y (Trung Quốc) để dự báo động đất với thời gian dự báo đạt khoảng từ 8 đến 24 giờ.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)