ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH KAINOZOI VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI HỆ THỐNG DẦU KHÍ Ở
BỂ PHÚ KHÁNH,THỀM LỤC ĐỊA MIỀN TRUNG VIỆT NAM

1TRẦN ĐĂNG HÙNG, 2NGUYỄN THẾ HÙNG, 3VŨ NGỌC DIỆP

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
2Viện Dầu khí Việt Nam, Trường Chinh, Hà Nội
3Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tóm tắt: Bể Phú Khánh được lấp đầy bởi các thành tạo trầm tích Kainozoi có bề dày lớn, đặc điểm môi trường trầm tích biến đổi phức tạp theo không gian và thời gian. Tập S1 Eocen(?) được thành tạo chủ yếu trong điều kiện năng lượng dòng chảy lớn, tướng quạt bồi tích - sông chiếm ưu thế. Tập S2 Oligocen lắng đọng trong điều kiện năng lượng yếu, gồm chủ yếu tướng hạt mịn sét, sét than, than xen kẹp bột, cát kết, môi trường hồ chiếm ưu thế; đây có thể là tầng sinh dầu khí quan trọng của bể. Tập S3 Miocen hạ đặc trưng môi trường chuyển tiếp lục địa sang biển nông, phát triển nhiều tướng biển nông, carbonat thềm, ít trầm tích tướng nước sâu, có thể trở thành tầng chứa dầu khí có ý nghĩa của bể. Các thành tạo Miocen trung, thượng và Pliocen - Đệ tứ có đặc điểm môi trường trầm tích biến đổi từ các tướng lục địa bồi tích sông, châu thổ phân bố chủ yếu ở phần phía tây, chuyển dần về phía đông là tướng thềm, tướng sườn thềm, tướng đáy biển nước sâu; chúng có thể đóng vai trò tầng chứa, tầng chắn dầu khí trong bể.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)