THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM


Ngày 25/02/2010, tại trụ sở cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam long trọng tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng Đảng ủy Cục ĐC&KS VN tại trụ sở của Cục.

Văn phòng Đảng ủy Cục ĐC&KS VN được thành lập dựa theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa X) và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 166QĐ/ĐU ngày 03/9/2009 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đảng bộ Cục ĐC&KS VN; Quyết định số 03QĐ/ĐUC ngày 03/02/2010 của Đảng ủy Cục ĐC&KS VN về việc thành lập Văn phòng Đảng ủy.

Văn phòng Đảng ủy Cục ĐC&KS VN là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ Cục có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thường trực, tiếp nhận các thông tin, tổ chức điều hành công việc thuộc lĩnh vực văn phòng, báo cáo với thường trực Đảng ủy xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ.

2. Chuẩn bị các dự thảo chương trình, kế hoạch làm việc, công tác; báo cáo định kỳ, đột xuất của Đảng ủy; nội dung các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, báo cáo thường trực để Đảng ủy trình Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục.

3. Ban hành văn bản thông báo kịp thời các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đến các cấp ủy trực thuộc và các đoàn thể quần chúng để tổ chức thực hiện; thừa lệnh Ban Thường vụ đôn đốc các cấp ủy trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục.

4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, học tập nghị quyết, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng (phối hợp với các Ban của Đảng bộ Cục tổ chức).

5. Tổng hợp tình hình hoạt động của Đảng bộ ngành Địa chất, của các cấp ủy trực thuộc, cung cấp thông tin cần thiết cho Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để chỉ đạo kịp thời công việc đang thực hiện; thẩm định các văn bản về công tác Đảng trước khi trình Đảng ủy ký ban hành.

6. Thu, nộp đảng phí, quản lý chi tiêu tài chính của Đảng ủy theo đúng quy định Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước; quản lý con dấu; quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Đảng ủy theo quy định.

7. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí và công tác văn phòng.

Văn phòng Đảng ủy Cục đóng tại trụ sở cơ quan Cục. Việc kiện toàn công tác tổ chức Đảng bộ Cục ĐC&KS VN sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo của Cục ĐC&KS VN, đẩy mạnh các mặt hoạt động của Cục trong giai đoạn mới của ngành Địa chất Việt Nam.

                  P.V.