NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG  CÁC THÔNG SỐ PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG QUẶNG: VÍ DỤ CHO THÂN BAUXIT TRONG VỎ PHONG HÓA LATERIT

TRƯƠNG XUÂN LUẬN1, DƯƠNG THỊ TÂM1, LÊ VĂN LƯỢNG2

 1Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội;
2Văn phòng Hội đồng Đánh giá Trữ lượng Khoáng sản, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

Tóm tắt: Để có cơ sở cho công tác thăm dò khoáng sản hợp lý, vấn đề cốt lõi là sự tiếp cận gần đúng nhất tính biến đổi các thông số phản ánh chất lượng quặng. Bằng các phương pháp truyền thống, chúng ta chỉ có thể hiểu được mức độ biến đổi mà không biết được đặc tính và cấu trúc của sự biến đổi các thông số đó. Với sự trợ giúp của các hàm cấu trúc trong địa thống kê, các tác giả bài báo đã nghiên cứu định lượng không gian các thông số đặc trưng cho chất lượng quặng và có vai trò gây khó dễ cho công tác thăm dò, đã nhận thức được toàn diện tính biến đổi các thông số nghiên cứu trong không gian từng thân khoáng và như vậy, góp phần hiện đại hóa công tác đánh giá các tụ khoáng. Các tác giả đã sử dụng các thông tin từ thân bauxit trong đới phong hóa laterit điển hình của một tụ khoáng cho các tính toán của mình. Các kết quả nghiên cứu các hợp phần Al2O3, SiO2 cho phép nhận định: cả 2 thông số phân bố gần chuẩn, Al2O3 thuộc loại biến đổi rất đồng đều; SiO2 biến đổi đồng đều. Tuy nhiên chúng có đặc tính biến đổi khác nhau: thành phần SiO2 biến đổi phức tạp hơn Al2O3 và có biểu hiện của tính dị hướng khu vực. Từ kết quả đó, chúng ta có cơ sở lựa chọn hình dạng và mật độ mạng lưới thăm dò phù hợp cho thân quặng.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)