VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
106
Tổng lượt :
3248720
Sử dụng một số thuộc tính địa chấn minh giải tài liệu địa chấn phản xạ 2D trong “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than bể sông Hồng”

SỬ DỤNG MỘT SỐ THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN MINH GIẢI TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN PHẢN XẠ 2D TRONG “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ TÀI NGUYÊN THAN BỂ SÔNG HỒNG”


LẠI MẠNH GIÀU1, KIỀU HUỲNH PHƯƠNG1, NGUYỄN VÂN SANG1,
NGUYỄN DUY BÌNH2
, NGUYỄN TUẤN TRUNG1, LẠI NGỌC DŨNG1,
NGUYỄN VĂN HÀNH
1, LÊ VĂN HƯNG2


1
Liên đoàn Vật lý Địa chất, 2Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


Tóm tắt
: Những thành tựu trong việc phát triển kỹ thuật máy tính, sự hoàn thiện về thiết bị và các chương trình ứng dụng cho phép thu thập được khối lượng thông tin rất lớn từ tài liệu địa chấn, làm tăng số lượng thông số được sử dụng trong quá trình phân tích. Các đặc điểm của trường sóng được sử dụng với thuật ngữ là các “thuộc tính địa chấn” (seismic attributes). Các thuộc tính địa chấn bao gồm cả các đặc điểm động hình học(thời gian, tốc độ…) và đặc điểm động lực (pha, biên độ, tần số, độ suy giảm năng lượng…). Các thuộc tính có thể được xác định theo đơn mạch hoặc liên kết giữa các mạch. Bài báo này trình bày về việc nghiên cứu phân tích địa chấn phục vụ công tác minh giải tài liệu địa chấn phản xạ 2D thuộc đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than bể sông Hồng”.

Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)
Các tin khác