VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
89
Tổng lượt :
6046127

TRUNG TÂM THÔNG TIN, LƯU TRỮ VÀ TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT

Số 6, Nguyên Hồng Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel. 84-4-38351789 Fax: 84-4-38351789
 http://www.idm.gov.vn

Tiền thân là các đơn vị: Viện Bảo tàng và Lưu trữ Địa chất (VBTLTĐC) được thành lập năm 1978; Viện Thông tin Tư liệu Địa chất (VTTTLĐC, 1985-1988);  Viện Thông tin Tư liệu Mỏ Địa chất (VTTTLMĐC, 1988-1990); Viện Thông tin Tư liệu Địa chất (VTTTLĐC, 1991-1997); Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất (VTTLTBTĐC, 1997-2002); Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất (TTTTLTĐC, từ 2003-Tháng1/2018); Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất (Tháng 2/2018- nay), trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường - là một đơn vị chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học:

            - Thông tin tư liệu địa chất, khoáng sản

            - Ứng dụng tin học trong địa chất, khoáng sản

- Xuất bản tài liệu địa chất, khoáng sản: Tạp chí, bản đồ, sách chuyên khảo

I. Chức năng

Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất có các chức năng sau:

1. Thực hiện việc kiểm tra, thu nhận và lưu giữ, bảo quản các tài liệu báo cáo địa chất nộp vào Lưu trữ địa chất theo quy định

2. Thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm tổng hợp thông tin tư liệu địa chất phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, điều tra địa chất khoáng sản và hoạt động khoáng sản

3. Xây dựng hệ thống dữ liệu địa chất nhằm lưu giữ và tìm kiếm các thông tin địa chất, khoáng sản.

4.  Xuất bản bản đồ địa chất, Tạp chí địa chất và các ấn phẩm địa chất khác

5. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lành nghề trong thông tin khoa học kỹ thuật địa chất và tin học địa chất.

6. Tổ chức tham gia các hoạt động trao đổi khoa học kỹ thuật trong nước, khu vực và quốc tế.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về địa chất, khoáng sản, bao gồm: nghiên cứu khoa học, thông tin, lưu trữ, xuất bản, chuyển giao công nghệ, sản xuất dịch vụ địa chất, khoáng sản và sản xuất dịch vụ khác

8. Nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên địa chất

II. Tổ chức

III. Hoạt động                                                                                

1. Phòng Lưu trữ và Thư viện Địa chất
•Thực hiện công tác lưu trữ địa chất nhà nước, công tác thư viện địa chất
•Cung cấp tài liệu địa chất khoáng sản, các ấn phẩm về địa chất khoáng sản
2. Phòng Công nghệ và Thông tin Địa chất
•Xây dựng, quản lý, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản;
•Biên tập, xuất bản các loại bản đồ địa chất khoáng sản quốc gia;
3. Phòng Tiếp nhận, thu thập và xử lý dữ liệu Địa chất
•Tổ chức thực hiện công tác thu nhận báo cáo địa chất, dữ liệu về địa chất khoáng sản;
•Thu thập, xử lý và tổng hợp dữ liệu về địa chất, khoáng sản
4. Tạp chí địa chất
•Thông tin nghiên cứu khoa học, lý luận, nghiệp vụ; thông tin, giới thiệu các kết quả điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản và các nghiên cứu khoa học về Trái đất, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản; 
•Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về khoáng sản và các hoạt động khoáng sản, phổ biến kiến thức về khoa học địa chất

IV. Nguồn Dữ liệu

Các báo cáo địa chất trong lưu trữ địa chất; Sách và Tạp chí về các Khoa học về Trái đất trong Thư viện địa chất; Các dữ liệu từ các đơn vị thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;Trao đổi, hợp tác

V. Cơ sở dữ liệu

1. Hệ tư liệu địa chất

Tóm tắt các báo cáo địa chất;Các ấn phẩm địa chất; Danh mục các báo cáo địa chất; Các tệp thư mục;Các báo cáo địa chất điện tử

2. Hệ dữ liệu dữ kiện địa chất

 Các mỏ khoáng sản; •Nước khoáng, nước nóng; Các loại đất đá; Trữ lượng khoáng sản

3. Hệ dữ liệu bản đồ

Bản đồ địa chất;  Bản đồ địa chất Thủy văn;  Bản đồ khoáng sản; Bản đồ chuyên đề

VI. Dịch vụ

- Cung cấp tài liệu địa chất khoáng sản

- Tổng hợp tài liệu địa chất khoáng sản

- Xử lý tài dữ liệu địa chất khoáng sản

- Xây dựng ứng dụng CNTT: Cơ sở Dữ liệu, GIS,

- Lập báo cáo đầu tư, tiền khả thi, thiết kế, triển khai các dự án điều tra, đánh giá,thăm dò khoáng sản

- Chuyển giao công nghệ

- Đào tạo

VII. Hợp tác Quốc tế

Trung tâm có mối quan hệ và năng lực về các hoạt động với các tổ chức trong và ngoài nước về các lĩnh vực thông tin tư liệu địa chất và xử lý dữ liệu: GEPINFORM, COGEODOC, CIFEG, CCOP, UNDP, UNESCAP, BRGM các Sở địa chất các nước Pháp, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Malaisia, Philipin, Anh, Bỉ, Hà Lan,...
Để biết thêm thông tin chi tiết về năng lực, dịch vụ và sản phẩm của Trung tâm xin vui lòng truy cập

Lưu trữ địa chất hiện đang lưu giữ toàn bộ các báo cáo địa chất do các tổ chức, cá nhân tiến hành điều tra địa chất và khoáng sản trên lãnh thổ Việt Nam