VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
95
Tổng lượt :
2436472
Hóa thạch foraminifera trong trầm tích đệ tứ- hiện đại vùng biển Thừa Thiên – Huế (0-30 m nước)

HÓA THẠCH FORAMINIFERA TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ- HIỆN ĐẠI

 VÙNG BIỂN THỪA THIÊN – HUẾ (0-30 m nước)

 

NGÔ THỊ KIM CHI1, MAI VĂN LẠC1, HOÀNG VĂN LONG1, TRỊNH NGUYÊN TÍNH2,

LÊ ANH THẮNG2, ĐÀO VĂN NGHIÊM1, PHAN VĂN BÌNH1, NGUYỄN HỮU HIỆU2

 1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội; 2 Trung tâm Điều tra Tài nguyên - Môi trường biển, Hà Nội

 

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các di tích Foraminifera trong trầm tích Đệ tứ - Hiện đại vùng biển Thừa Thiên – Huế (0-30 m). Trên cơ sở kết quả phân tích 77 mẫu đã xác định được 82 loài thuộc về 5 phụ bộ Foraminifera theo hệ thống phân loại của Loeblich A.R và Tappan H., cụ thể gồm các phụ bộ sau: Phụ bộ Miliolina Delage and Héouard, 1896, gồm 6 họ, 16 giống, 35 loài; Phụ bộ Rotaliina Delage and Heouard, 1896, gồm 11 họ, 14 giống, 25 loài; Phụ bộ Textulariina, Deiage and Hẻouard, 1896, gồm 5 họ, 7 giống, 11 loài; Phụ bộ Lagenina, Delage and Heouard, 1896, gồm 3 họ, 3 giống, 5 loài; Phụ bộ Globigerinỉna Delage and Heouard, 1896, gôm 1 họ, 3 giống, 6 loài. Tất cả chúng đều thuộc nhóm sinh thái biển nông gần bờ, ven bờ, nơi có nâng độ muối trong nước không ổn định và có chế độ thủy động lực tương đối cao.

 Tóm tắt tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)
Các tin khác