Tạp chí địa chất

Số 323/1-2/2011
 

*  Dự báo trượt lở đất đá trên sườn dốc - Nguyễn Đức Lý, Nguyễn Thanh - Tóm tắt tiếng Anh

Các kiểu thành hệ sinh khoáng chì-kẽm vùng Việt Bắc - Đào Thái Bắc, Nguyễn Quang Luật - Tóm tắt tiếng Anh

 

Các thành tạo trầm tích - phun trào tuổi Oligocen sớm tại giếng khoan HSD-4X thuộc phần đông bắc bể Cửu Long - Hoàng Ngọc Đông - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Kết quả nghiên cứu bước đầu về khả năng sử dụng bazan phong hóa ở các đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ vào việc sản xuất vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong xử lý ô nhiễm môi trường nước - Nguyễn Trung Minh, Doãn Đình Hùng -Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm quặng hóa vàng gốc vùng Tiên Cẩm, Tiên Phước, Quảng Nam - Trịnh Hoài Ánh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Hoàng Văn Khoa - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm cát thạch anh vùng Phong Điền,  Thừa Thiên Huế và  giải pháp công nghệ nhằm nâng cao giá trị sử dụng của chúng - Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Tiến Dũng - Tóm tắt tiếng Anh

 

hình thành tạo quặng chì-kẽm nhiệt dịch trong đá carbonat Chợ Điền - Nguyễn Văn Niệm, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Văn Học, Mai Trọng Tú, Đỗ Đức Nguyên, Nguyễn Minh Long - Tóm tắt tiếng Anh

 

 THÔNG BÁO KHOA HỌC

Tìm thấy hóa thạch thực vật Jura trong hệ tầng Hòn Gai tại mỏ Cao Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh. - Bùi Phú Mỹ, Hà Minh Thọ, Hoàng Đình Khảm, Nguyễn Chí Hưởng

 

 TIN ĐỊA CHẤT

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thủ tướng Chính phủ

 

Công trình “Địa chất và tài nguyên Việt Nam” được trao giải Vàng - Sách hay - PV 

Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất -  khoáng sản - PV