LỄ RA MẮT CỦA TRUNG TÂM  NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN


Ngày 15/01/2011, tại trụ sở Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (ĐC&KS VN), nay là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Địa chất - Khoáng sản trực thuộc Cục ĐC&KS VN đă làm lễ ra mắt và công bố chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm. Tới dự buổi lễ long trọng này có đại diện lănh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, Cục trưởng Cục ĐC&KS VN Nguyễn Văn Thuấn, Phó Cục trưởng Cục ĐC&KS VN Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất Ngô Văn Minh cùng các cán bộ chủ chốt của Trung tâm, đông đảo đại diện các vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện các đơn vị của Cục ĐC&KS VN và đại diện các báo, tạp chí thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

T́nh h́nh phát triển chung của nền kinh tế nước ta, cùng với việc phát triển mạnh mẽ quy hoạch đô thị và nền công nghiệp ở nước ta trong thời gian qua cũng như sắp tới, đưa đến hiện tượng ngày một tăng cao nhu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản của nhân dân. Điều đó dẫn đến việc quản lư, quy hoạch và điều tra tài nguyên một cách tập trung và chuyên sâu ngày càng trở nên cấp bách. Trước t́nh h́nh đó, dựa vào Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 4/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ của Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đă kư Quyết định số 1268/QĐ/BTN-MT thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Địa chất - Khoáng sản và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

Theo Quyết định nói trên, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Địa chất - Khoáng sản có nhiệm vụ: 1/ Tŕnh Cục trưởng Cục ĐC&KS VN kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm, các chương tŕnh nghiên cứu, dự án điều tra địa chất và khoáng sản, dự án đầu tư phát triển và các dự án sản xuất dịch vụ, dự án liên doanh, liên kết của Trung tâm; 2/ Tham gia xây dựng các quy tŕnh, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; 3/ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ mới; tổ chức thi công các công tŕnh địa chất, khoáng sản, địa chất công tŕnh, địa chất thủy văn, địa chất môi trường, địa chất đô thị, địa chất tai biến ở trong nước và quốc tế; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật trong công tác thi công các công tŕnh địa chất và khoáng sản; 4/ Thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn khoan, địa vật lư và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trực thuộc Cục; 5/ Thực hiện các hoạt động dịch vụ, bao gồm: Tư vấn về công nghệ, nghiên cứu khoa học, thi công các công tŕnh địa chất, khoáng sản, địa chất công tŕnh, địa chất thủy văn, địa chất môi trường, địa chất đô thị, địa chất tai biến ở trong nước và quốc tế; ứng dụng chuyển giao công nghệ, thi công các công tŕnh khai thác nước ngầm, xử lư nền móng các công tŕnh xây dựng, đê điều, cầu cảng và đập, đo vẽ và lập bản đồ địa h́nh, địa chính và xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước; xây lắp các công tŕnh điện dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm 35 KV, sản xuất dịch vụ khác; 6/ Tŕnh Cục phê duyệt kế hoạch, chương tŕnh hợp tác quốc tế của đơn vị; tŕnh Cục quyết định việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 7/ Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương tŕnh, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng; 8/ Quản lư tổ chức, cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định và phân cấp của Cục, Bộ và quy định của Nhà nước; 9/ Quản lư tài sản, tài chính thuộc Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật; 10/ Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tinh h́nh thực hiện nhiệm vụ được giao; 11/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Ngoài bộ máy giúp việc Ban Giám đốc Trung tâm, Trung tâm c̣n có các đơn vị sự nghiệp, gồm Đoàn Thi công I, Đoàn Thi công II và Đoàn Thi công III.

Buổi lễ đă diễn ra long trọng và phấn khởi. Sự ra đời của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Địa chất - Khoáng sản đă đánh dấu một bước tiến mới của Ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lư và điều tra tài nguyên khoáng sản ở nước ta.

                  PV.