VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
142
Tổng lượt :
6733602
Thông tin địa chất khoáng sản - một nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững

THÔNG TIN ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN - MỘT NGUỒN LỰC QUAN
TRỌNG CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TRẦN HỒNG HẢI
Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, Đống Đa, Hà Nội

Điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản (ĐCKS) ở Việt Nam đã được tiến hành từ đầu thế kỷ trước, qua nhiều giai đoạn lịch sử với mức độ, qui mô khác nhau. Đến nay tài liệu điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản của ViệtNam đã trở thành kho tư liệu lớn của Việt Nam. Bản đồ Địa chất (BĐĐC) tỷ lệ 1:500.000, 1:200.000 đã phủ kín toàn quốc và đã được xuất bản. Bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 đã phủ được gần 60% diện tích lãnh thổ với trên 5000 điểm khoáng sản được phát hiện. Tất cả các đô thị loại 1, 2 và hầu hết đô thị loại 3 đã được điều tra địa chất, thành lập hệ thống BĐĐC, khoáng sản, địa chất thủy văn - địa chất công trình (ĐCTV-ĐCCT), địa chất môi trường, bản đồ sử dụng đất phục vụ quy hoạch phát triển đô thị. Vùng ven biển Việt Nam đến 30m nước đã được điều tra ĐCKS, địa hóa môi trường tỉ lệ 1:200.000 - 1:500.000. Nhiều diện tích trên lãnh thổ đã được bay đo từ, xạ, phổ gamma tỉ lệ 1:50.000 hoặc 1:25.000. Công tác đo phóng xạ mặt đất hầu như đã phủ kín diện tích phần đất liền. Bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1:500.000 đã phủ kín toàn quốc và hầu hết diện tích đã có bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1:200.000. Trên 15% lãnh thổ đã được điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất... Hệ thống báo cáo địa chất gồm trên 3700 báo cáo là kết quả của việc nghiên cứu, điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản. Các kết quả nghiên cứu khoa học địa chất, các ấn phẩm khoa học kỹ thuật về Trái đất của thế giới và Việt Nam, các tài liệu về hoạt động khoáng sản đã được tích tụ, với khối lượng lớn và có giá trị cao.
Xem chi tiết>>
Các tin khác