VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
115
Tổng lượt :
6733178
Đánh giá triển vọng khoáng sản vùng Tuy Hoà theo tài liệu địa vật lý máy bay trên cơ sở áp dụng hệ phương pháp phân tích mới

ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN VÙNG TUY HOÀ THEO TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ MÁY BAY TRÊN CƠ SỞ ÁP DỤNG HỆ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỚI

VÕ THANH QUỲNH

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tóm tắt: Các phương pháp địa vật lý máy bay có vai trò và hiệu quả to lớn trong việc giải quyết nhiều nhiệm vụ địa chất quan trọng, đặc biệt là trong việc tìm kiếm và dự báo triển vọng khoáng sản. Tuy nhiên, trong công tác xử lý và phân tích tài liệu vẫn còn một số hạn chế cần được nghiên cứu khắc phục. Theo hướng này trong những năm gần đây đã có một số công trình  nghiên cứu thu được kết quả tốt. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của các phương pháp địa vật lý máy bay trong tim kiếm và dự báo triển vọng khoáng sản, tác giả đã nghiên cứu, xây dựng và đưa vào áp dụng một hệ phương pháp phân tích mới, bao gồm một số phương pháp hiện có và 3 phương pháp mới: Phương pháp đánh giá và phân loại cụm dị thường phổ gamma; Phương pháp tần suất - nhận dạng; Phương pháp khoảng cách - tần suất - nhận dạng.

Bằng việc áp dụng hệ phương pháp mới vào xử lý phân tích tài liệu địa vật lý máy bay tác giả đã xây dựng được một Sơ đồ dự báo triển vọng khoáng sản trên toàn diện tích bay đo vùng Tuy Hoà. Đây là những kết quả mới, khách quan, góp phần làm sáng tỏ thêm đặc điểm và triển vọng khoáng sản của vùng.


Tóm tắt tiếng Anh
Các tin khác