Báo cáo địa chất

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin

Sản phẩm . Chép về . Tiêu chuẩn . Hỏi đáp


Giới thiệu nguồn lực thông tin

Thư mục báo cáo địa chất

1. Báo cáo lập bản đồ địa chất
2. Báo cáo tìm kiếm thăm dò khoáng sản
3. Báo cáo địa vật lý
4. Báo cáo địa chất thuỷ văn và địa chất công trình
5. Báo cáo địa chất đô thị

6. Báo cáo địa chất môi trường
7. Báo cáo nghiên cứu chuyên đề

Phụ lục báo cáo địa chất

Danh mục các phụ lục báo cáo địa chất

Toàn phần báo cáo địa chất

Toàn phần báo cáo địa chất

Tóm tắt báo cáo địa chất

Tóm tắt báo cáo địa chất

Các phiếu chuyên đề

1. Phiếu tóm tắt các thể Magma

2. Phiếu lỗ khoan nước dưới đất

3. Phiếu mức độ điều tra địa chất

4. Phiếu khoáng sản

(C) 1999, 2000 Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất (trước là Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất)

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789