VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
93
Tổng lượt :
6438694
Đặc điểm phức hệ Tảo Diatomeae trong trầm tích Holocen lỗ khoan LKTH2 vùng ven biển đồng bằng Thanh Hóa

Đặc điểm phức hệ Tảo Diatomeae trong trầm tích Holocen lỗ khoan LKTH2 vùng ven biển đồng bằng Thanh Hóa

Nguyễn Thị Thu Cúc1, Vũ Văn Hà2,3, Nguyễn Minh Quảng2,3,
 Nguyễn Thùy Dương1,  An Thị Thùy5, Nguyễn Thị Mịn2,
Lê Đức Lương2,  Đặng Xuân Tùng4, Mai Anh Đức5

1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 2Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 3Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 4Trường Đại học Calabria, Italy; 5Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam           

Tác giả liên hệ: thucuc.kdc@gmail.com; thucuc_kdc@vnu.edu.vn

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm phức hệ Tảo Diatomeae trong trầm tích Holocen lỗ khoan LKTH2 thuộc vùng ven biển Thanh Hóa góp phần làm sáng tỏ sự biến đổi môi trường trầm tích Holocen dưới sự tác động của biển tiến Flandrian. Kết quả xác định được 14 loài Diatomeae phân bố trong trầm tích thuộc lỗ khoan LKTH2. Các phức hệ hóa thạch được chia thành 6 đới Diatomeae từ dưới lên trên dọc theo lỗ khoan LKTH2, đới Dia 2 đến Dia 6 được thành tạo trong Holocen. Trong đó đới Dia 2, Dia 3 và Dia 5 tương đối phong phú hóa thạch Diatomeae đặc trưng cho các môi trường sinh thái khác nhau. Kết quả phân chia 6 đới Diatomeae tương ứng với 6 tập trầm tích được luận giải môi trường thành tạo. Tập trầm tích số 2 đặc trưng cho giai đoạn biển tiến Flandrian vào lục địa tại khu vực đồng bằng Thanh Hóa. Tập trầm tích số 5 đánh dấu sự lùi ra của biển trong Holocen.

Từ khóa: Diatomeae, Quảng Tâm, đồng bằng Thanh Hóa, biển tiến Flandrian, Holocen.


Summary

Diatom assemblage characteristics in Holocene sediments of LKTH2 Borehole in Thanh Hóa coastal area

Nguyễn Thị Thu Cúc, Vũ Văn Hà, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Thùy Dương,
An Thị Thùy, Nguyễn Thị Mịn, Lê Đức Lương, Dang Xuan Tung
,
Mai Anh Đức

Diatom assemblage characteristics in the LKTH2 borehole of Holocence sediments contributed to clarify the Holocene environmental change during the Flandrian transgression. Diatom assemblage including 14 species identified in the LKTH2 borehole divided into 6 Diatom zones from bottom to top, from Dia 2 to Dia 6 was formed in Holocene. In which Dia 2, Dia 3 and Dia 5 zones, the Diatom fossils are common specific to different ecological environments. The forming environment is explained through the results of dividing 6 diatom zones corresponding to 6 sediment sets. The Frandian transgression and regression period in the Thanh Hóa coastal are the sediment sets 2 and 5, respectively.

Keywords: Diatomeae, Quảng Tâm, Thanh Hóa coastal, Flandrian transgression, Holocen.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất)


Các tin khác