Trên lãnh thổ Việt nam diện tích lập bản đồ địa chất đã được thực hiện như sau:

Tỷ lệ 1:500.000 đã phủ kín diện tích toàn lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

Tỷ lệ 1:200.000 đã phủ kín toàn bộ lãnh thổ.

Tỷ lệ 1:50.000 đã phủ trên 60% diện tích lãnh thổ

Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất đã được thành lập, báo cáo của chúng hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất..

Các tờ bản đồ nêu trên hiện được lưu giữ dưới các hình thức sau:

Lưu giữ trong các báo cáo ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

Quét ảnh và cài đặt trong hệ thống tra cứu tra cứu điện tử , người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD

Hiện tại đã số hoá các bản đồ sau:

Bản đồ địa chất Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã số hoá toàn bộ: 1:500.000

Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 đã số hoá 100% số tờ của lãnh thổ: 1:200.000

Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 đã số hoá 60% số tờ của lãnh thổ: 1:50.000

Bản đồ địa chất thuỷ văn đã số hóa tỷ lệ 1:200.000: 1:200.000

Bản đồ địa chất thuỷ văn đã số hóa tỷ lệ 1:50.000: 1:50.000

Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất đã được số hóa, báo cáo của chúng hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất..

Các bản đồ số hiện được ghi trên CD và cài đặt trên hệ thống tra cứu điện tử của Trung tâm Thông tin Lưu trữ  địa chất, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD theo quy định

Việc xuất bản Bản đồ địa chất đã thực hiện được như sau:

Bản đồ địa chất Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã xuất bản (in OFFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

Bản đồ địa chất thuỷ văn Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã xuất bản (in OFFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 đã xuất bản (in OFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ

Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất đã xuất bản. Nội dung danh mục gồm: Tên tờ, danh pháp, kinh độ, vĩ độ.

Các bản đồ đã xuất bản hiện có bán tại bộ phận phát hành của Trung tâm.