Lưu trữ địa chất

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin

 

Bảo quản và cung cấp tài liệu địa chất: Nơi quản lý và bảo quản các tài liệu địa chất. Cung cấp các tài liệu địa chất cho các đối tượng trong và ngoài nước, tập thể hoặc cá nhân theo quy định.

Báo cáo địa chất
         
Lập bản đồ
          Khoáng sản
          Địa vật lý
          Địa chất thuỷ văn và địa chất công trình
          Địa chất đô thị

          Báo cáo địa chất môi trường
          Nghiên cứu chuyên đề
Diện tích lập bản đồ
          Tỷ lệ 1:500.000
          Tỷ lệ 1:200.000
          Tỷ lệ 1:50.000
         
Phấn bố các tờ bản đồ theo tỉnh (tỷ lệ 1:50.000)

C) 1999, 2000 Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất (trước là Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất)

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789