"Thư mục địa chất Việt Nam" được biên soạn với mục đích cung cấp các tài liệu tra cứu tất cả các công trình nghiên cứu đã công bố về địa chất Việt Nam ở trong và ngoài nước kể từ công trình đầu tiên của Arnoux C.J. đăng năm 1852 cho đến các công trình công bố vào tháng 6 năm 1998. Các công trình đó gồm các bài đăng trong các tạp chí, nội san, tập san, bản tin khoa học kỹ thuật; các báo cáo trong các hội thảo, hội nghị khoa học kỹ thuật, kể cả các tóm tắt mở rộng có chứa đựng tài liệu thực tế xuất bản nhân các cuộc họp nói trên; các bài trong các tuyển tập công trình nghiên cứu; các chuyên khảo, các bản đồ địa chất kèm theo thuyết minh của chúng và cuối cùng, các tóm tắt luận án phó tiến sĩ và tiến sĩ viết về địa chất Việt Nam.

 Website được xây dựng với mục đích tra cứu các công trình, bài báo, tên tác giả, nguồn trích, số xuất bản, năm xuất bản, nơi xuất bản