Công nghệ và thông tin

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin

Nguồn lực thông tin

 

Thông tin địa chất là sản phẩm công nghệ thông tin được tin học hóa và số hóa từ nguồn tài liệu là báo cáo địa chất và các ấn phẩm địa chất xuất bản; thông tin được tổ chức trên hai hệ thống Internet và Intranet:

+ WebSite trên  Internet có địa chỉ www.idm.gov.vn  với các thông tin khái quát và các tài liệu xuất bản về điều tra địa chất khoáng sản.

+ Hệ thống thông tin địa chất trên Intranet với thông tin dạng danh mục, dạng phiếu chuyên đề, dạng cơ sở dữ liệu, dạng toàn văn.

Dữ liệu ở các dạng: Vector, Raster, Text, cơ sở dữ liệu.

Công nghệ thông tin: Công nghệ chủ đạo là GIS, WEB và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong các hoạt động của Trung tâm:

+ Xây dựng và phát triển các chương trình ứng, các công cụ hỗ trợ;

+ Xây dựng hệ thống thông tin địa chất;

+ Tổ chức, quản lý và khai thác thông tin trên Internet và Intranet;

+ Sử dụng có hiệu quả trong quá trình sản xuất thông tin từ các báo cáo địa chất, tài liệu và ấn phẩm địa chất;

+ Phục vụ công tác đào tạo cán bộ địa chất về công nghệ thông tin trong địa chất;

+ Phục vụ cho công tác quản lý các nhiệm vụ chuyên môn và nghiệp vụ;

+ Phục vụ xuất bản bằng công nghệ thông tin: Bản đồ địa chất và khoáng sản;

+ Hệ thống mạng và máy tính được sử dụng phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn về sản xuất thông tin và quản lý thông tin; Các công tác quản lý của phòng nghiệp vụ; Phục vụ công tác đào tạo. Với các hệ thống mạng: Hệ thống mạng nội bộ phục vụ cho việc chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Hệ thống mạng phục vụ sản xuất; Hệ thống mạng phục vụ Hệ thống tra cứu điện tử; Hệ thống mạng Internet tốc độ cao ADSL phục vụ cho toàn Trung tâm; Hệ thống mạng phục vụ các lớp học.

 

C) 1999, 2000 Trung tâm Thông tin Lưu trữ  Địa chất (trước là Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất)

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789