TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Characterization of Minerals, Metals, and Materials 2013
2-Tiêu đề dịch: Đặc trưng của khoáng sản, kim loại, và vật liệu 2013
3-Ngôn ngữ: Anh 4-Dạng tài liệu: Sách
5-Nguồn trích:
6-Hội nghị (Tên HN, năm): TMS 2013 Annual Meeting & Exhibition
7-Nhà xuất bản: Wiley
8-Nơi xuất bản: America 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả:
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Jiann-Yang Hwang, Chengguang Bai, John Capenter, Shadia J Ikhmayies, Bowen Li, Sergio Neves Monteiro, Zhiwei Peng, Mingming Zhang
13-Kí hiệu kho: AN.346 14-ISSN(ISBN): 978-1-118-60564-6
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ:
17-Chủ đề NC: Địa chất đại cương
18-Từ khóa: khoáng sản, kim loại, vật liệu, đặc trưng, tính chất
19-Địa lý:
Quay lại