TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Cành báo nguy cơ trượt lờ đất ờ các huyện miền núi tỉnh Quàng Ngãi
2-Tiêu đề dịch: Risk warning landslide In the mountainous districts of Quang Ngai province
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 2 (T35), 107 - 119
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Phạm Văn Hùng. Nguyễn Văn Dũng
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất cấu trúc
18-Từ khóa: trượt lở đất, cảnh báo, nguy cơ, phân vùng, hiện trạng, thống kê, địa chất, khí hậu, thủy văn
19-Địa lý: Việt Nam, Quảng Ngãi
Quay lại