TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Đối sánh địa tầng tuổi Ladin (T2l) Tây Bắc Bộ Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: Correlation of Ladinian-aged formations in Northwestern Việt Nam
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 57 - 60
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Trần Đăng Tuyết, Trần Đăng Hùng
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Bùi Đức Thắng
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa tầng học
18-Từ khóa: địa tầng, tuổi ladin, đối sánh, đặc trưng, thành tạo, trầm tích lục nguyên, địa hoá, thành phần hoá học
19-Địa lý: Việt Nam, Tây Bắc Bộ
Quay lại