TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Nghiên cứu nhiễm mặn nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ vùng cửa sông ven biển tỉnh Nam Định bằng phương pháp trường chuyển
2-Tiêu đề dịch: Saline groundwater mapping in estuary-coastal area, Nam Định Province by transient electromagnetic method
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí địa chất, loạt A, số 334, tr. 56-67
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Phạm Quý Nhân,Kiều Duy Thông,Hoàng Văn Hoan,Anders V. Christiansen,Flemming Larsen,Trần Vũ Long,
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866 - 7381
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Thư viện Địa chất
17-Chủ đề NC: Địa chất thuỷ văn
18-Từ khóa: trầm tích Đệ tứ,nước dưới đất,nhiễm mặn,Holocen,Pleistocen,địa điện,trường chuyển,đặc điểm,điện trở suất,điện trở suất biểu kiến,tầng chứa nước,
19-Địa lý:
Quay lại