TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Đặc điểm phân bố và triển vọng các kiểu khoáng hoá vàng gốc vùng Mẫu Sơn - Lộc Bình, Lạng Sơn
2-Tiêu đề dịch: Distribution characteristics and prospectiveness of primary gold minerralzation in Mẫu Sơn area, Lộc Bình, Lạng Sơn
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí địa chất, loạt A, số 334, tr. 48-55
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Nguyễn Phương,Phạm Đình Trưởng,Nguyễn Thị Thu Hằng,Đỗ Văn Thanh,
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866 - 7381
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Thư viện Địa chất
17-Chủ đề NC: Mỏ quặng
18-Từ khóa: vàng,cấu trúc,phân bố,khoáng hoá,kiến tạo,magma,vàng gốc,cấu trúc địa chất,đặc điểm,khoáng sản,
19-Địa lý:
Quay lại